Zelená úsporám je významná státní dotace
 
Průkaz energetické
náročnosti vaší budovy
PENB
Snížite náklady vytápění a zlepšíte energetickou třídu vašeho domu
Zateplete si rodinné domy
a obytné budovy

Neváheje, energie nebude levnější.
Dotace státu budou jenom 3 roky
 

Vyplatí se pečlivé naplánování rekonstrukce ?

Na to nikdy nezapomeňte, vždy se vyplatí řádné naplánování, projednání s lidmi s potřebnými znalostmi a zajištění odborného dohledu.Prvním krokem je předběžně stanovit rozsah všech prací, odpovídající stavebníkovým požadavkům, finančním a časovým možnostem.

 

Je obstarání potřebných podkladů důležité ?

Důležitým krokem, který se někdy zcela opomíjí je obstarání potřebných podkladů, neboť jde o práce prováděné ve stávajícím objektu, ke kterému by měla existovat projektová dokumentace.Zatímco pro stavebníka a dodavatele stavebních prací je důležitý skutečný stav, který lze zdokumentovat například zaměřením a odbornou prohlídkou objektu, pro příslušný stavební úřad je rozhodující poslední kolaudovaný stav a ten se s realitou nemusí shodovat.

 

Bude se provádět rekonstrukce od základů ?

Důležité je stanovit, které konstrukční prvky budou rekonstrukcí dotčeny. Výrazně jednodušším případem jsou úpravy, u nichž nedochází k zásahům do nosných konstrukcí (základů, nosných stěn, stropů a krovů). Nelze však opomenout skutečnost, že i úpravy nenosných konstrukcí (skladby podlah, příčky a podobně) mohou mít vliv na statiku objektu.Základy však nebývají rekonstrukcí obvykle dotčeny. Ve výjimečných případech může být požadováno jejich rozšíření nebo dodatečné vyztužení, ale o něco častější bývá u starších objektů nutnost úpravy jejich založení, které nebylo provedeno do dostatečné, tedy nemrznoucí hloubky.

Důležité je si uvědomit, že pokud objektu chybí izolace spodní stavby tzv. hydroizolace, případně též plynotěsná izolace, v místech s výskytem radonových plynů, nebo pokud je porušená, může jít o jednu z nejnáročnějších a nejnákladnějších součástí rekonstrukce. Existují různé metody řešení těchto problémů jako je podřezávání stěn, zasouvání nerezových plechů, různé chemické injektáže.Výběr té správné je podmíněn dobrou znalostí problematiky a stavu konkrétního objektu.

 

Jak je to se svislými a vodorovnými nosnými konstrukcemi ?

Stěny, pilíře, sloupy bývají při rekonstrukcích obvykle zachovány. Před stanovením rozsahu prací je nutné zhodnocení jejich stavu a případné závady musí být v průběhu rekonstrukce odstraněny. Je však častým požadavkem provádění nových otvorů v nosných stěnách nebo přímo odstranění jejich částí.Tady pozor!Nehrozí zde pouze riziko zřícení části objektu - mnohem častější je vznik stavebních závad, které se projevují opakovaným vznikem trhlin, průhyby a podobně.Při provádění otvorů a větších prostupů musí být proto řešeny zejména nové překlady a případné zesílení vodorovných ztužujících prvků konstrukce. Vodorovné nosné konstrukce, stropy včetně trámů a průvlaků - mohou být rovněž dotčeny prováděním nových otvorů a prostupů, například pro schodiště. V takovémto případě lze navrhnout doplňující železobetonové nebo ocelové konstrukční prvky. 

 

Krovy, střechy ?

Úpravy krovů mohou vyžadovat různé stavební úpravy, zejména pokud v rámci rekonstrukce dochází k přeměně půdního prostoru na obytné podkroví. Někdy bývají části krovů odstraňovány, čímž se zvyšuje zatížení nosných prvků krovu .Montují se střešní okna, nové záklopy, tepelné izolace, podhledy, nové instalace vody a elektrorozvody, mění se střešní krytina.Často je rovněž upravován sklon střechy, což může přinést stavebníkovi nečekané starosti zejména se statikou .

 

 

Je pro nás důležitá tepelná i akustická  izolace ?

S touto problematikou souvisí také zateplování staveb, obvykle jejich obvodového pláště, fasády. Důraz musí být kladen na řešení detailů jako je zateplení ostění, nadpraží a parapetů oken, balkonů, soklů. Pohled na tuto problematiku musí být komplexní, neboť zvlášť u starších objektů s nedokonalou hydroizolací spodní stavby, může snížení prostupnosti obvodové stěny pro vodní páru vést k její kondenzaci uvnitř konstrukce s podobnými negativními následky jako u nových oken.Špatné řešení zvukové izolace patrně nebude řešit žádný úřad, znamená však snížení užitných vlastností domu.

 

Rekonstrukci objektu by měli posoudit odborníci.

Každý z nás má rozdílné předpoklady pro zdárnou přípravu a průběh stavebních úprav, které jsou nutné pro provedení potřebných změn na objektu. Může jít o relativně drobné úpravy nebo výměnu stavebních prvků, stejně tak se může ale jednat o celkovou přestavbu. Ke každé rekonstrukci je ale třeba vždy přistupovat citlivě, s ohledem na stavebně technické vlastnosti konstrukcí, ale i na historii objektu a jeho okolí. Drobná rekonstrukce může znamenat například pouhé provedení nových povrchových úprav a přestavbu koupelny, při zásadní rekonstrukci mohou naopak zůstat z původního objektu pouze některé nosné stěny. A k tomu mají co říci odborníci jako jsou stavitel, architekt, či statik.

Kontaktujte nás!        Poptávkový formulář